HUR HÅLLER MAN INFLATION BORTA FRÅN DEN NYA EKONOMIN?

Svaret består av en analys i två delar. Första delen handlar om BILDEN I STORT medan den andra delen avser den situation där det MOT FÖRMODAN uppstår en inflationstendens i det begynnande högkultursamhället, och hur man då bemöter inflationstendensen.

ANALYSENS FÖRSTA DEL – BILDEN I STORT

Först ordagrant från min trilogis del III, sidan 4:

“Lösning är att bygga ett nytt ekonomiskt system som genomlöper tre faser av utveckling. I de första 15 kapitlen i del III går jag igenom fas 1- och fas 2-ekonomierna. I kapitel 16 visar jag vad som leder fram till utvecklingen av fas 3-ekonomi. I fas 1 handlar det om att STARTA UPP i ett ekonomiskt system som har en vidunderlig styrka, med starkt skydd mot inflation, grundad på en hel del människovänlighet samtidigt som det präglas av igenkänning (erfarenhet finns från tidigare historiska tillämpningar som är dokumenterade) varav den del gås igenom i del II av trilogin. Jag kallar i fortsättningen fas 1 för BEGYNNANDE MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄR EKONOMI. På det viset vet man vad man gör när man startar upp. Det blir med andra ord som att använda något som är beprövat och som bevisat sin styrka och funktionsduglighet och även en begynnande människovänlighet.

Samtidigt som fas 1:s ekonomiska system startas upp så sker stora utredningar som djupgående storstädar i samhällets högnivåkriminalitet, så vi får en statsapparat på plats som garanterat tänker med hjärtat denna gång. I den processen sker dessutom en omfattande samhällsdebatt som tar ställning till införandet av ytterligare 11 samhällsnycklar (nycklarna 12-22) vilka rekommenderas här i del III av trilogin. I del II visade jag att nycklarna 1-11 ligger till grund för BEGYNNANDE MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄR EKONOMI. De ytterligare 11 samhällsnycklarna STÄRKER människovänligheten, varvid en gradvis övergång sker till en fas 2-ekonomi, som fullt utvecklad har namnet BEGYNNANDE MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄR EKONOMI och är en fas 2-ekonomi.“

FAS 1

NYA EKONOMINS FAS 1 innebär att man i själva uppstarten av högkultursamhället rakt av, det vill säga utan några omvägar, använder de 11 samhällsnycklar som Hjalmar Schacht har angett. Parallellt med detta – vilket är viktigt – använder man de ekonomiska lärdomar som DE STORA UTREDNINGARNA kommer att kunna gräva fram från tidigare experiment med monetärt finansierad samhällsekonomi i historien: 1) Henry I:s 2) Benjamin Franklins 1:a ekonomiexperiment under de goda åren ca 1723-1750 3) Abraham Lincolns 4) kommunpolitikernas på ön Guernsey, och 5) Schachts eget ekonomiexperiment mellan åren 1934-1936. Här har sålunda de stora utredningarna sammanlagt fem ekonomiska samhällsexperiment att dra nytta av, så att Schachts 11 samhällsnycklar kanske kan finslipas ytterligare i syfte att hålla inflation borta. Inte omöjligt alls. Här ska man nämligen notera att historien visar att åtminstone Benjamin Franklin och Hjalmar Schacht lyckades driva sina ekonomier UTAN INFLATION. Ekonomisk historia, det lilla jag haft insikt i, indikerar att också Henry I lyckades skapa en inflationsfri nationell ekonomi. MIN ÅSIKT ÄR ATT MED LÄRDOMARNA SOM SCHACHT BISTÅR MED, KAN FÖRMODLIGEN ETT MYCKET GOTT SKYDD MOT INFLATION UPPNÅS. Den kloke och förutseende Schacht visste nämligen vad han gjorde när han konstruerade sina 11 samhällsnycklarna. Att Adolf Hitler senare (1937 till 1945) använde Schachts ekonomiska nycklar för sina egna rent egoistiska ändamål som orsakade krig, kan inte skyllas på Schacht, som av den orsaken faktiskt tog avstånd från Hitler från 1937. I början av Hitleråren, 1934-1936, när Schacht fortfarande var Tysklands ekonomiminister, var Schacht dock trollkarlen som fick Tyskland att resa sig ur den tidens allmänna misär och ekonomiska depression på rekordtid jämfört med andra länder i världen.

Jag betonar sålunda att det i första hand är en växelverkan mellan alla Schachts 11 samhällsnycklar som skall användas som reglerventil mot inflation. Sköter man en fas-1-ekonomi väl, kan man hålla inflation i schack visar ekonomisk historia. Det grundläggande knepet är nämligen att se till att samhällets alla människor och företag har gott om pengar “i sina händer“, dock inte mer pengar än de kan göra av med på SAMHÄLLSNYTTIGA INVESTERINGAR som de önskar göra. Det innebär att alla former av spekulation ska förbjudas i lag, eftersom sådana inte gagnar samhällsutvecklingen. Sålunda blir det förbjudet att exempelvis hamstra socker i syfte att skapa en prisökning, för att sedan när prisökningen är ett faktum, sälja sockret med vinst. VINSTPRINCIPEN FÖRBJUDS sålunda i lag, och med detta följer automatiskt att även ränteprincipen blir förbjuden. Ränteprincipen är bara ett annat namn för vinstprincipen, vilket jag visar ingående i trilogin.

Här vill jag även betona: Att bilda sig en uppfattning om hur inflation ska hanteras i det nya ekonomiska systemet genom att enbart läsa denna lilla sammanfattning, räcker inte alls. Som läsare behöver man synnerligen noggrant läsa hela trilogin för att på djupet förstå vad inflation innebär, då det är ett komplicerat begrepp. När man gör det, kommer man också att förstå hur enkelt det i själva verket är att hålla inflation borta från ett samhälle. Det finns alltså inte någon genväg, t.ex. att på två A4-sidor läsa och förstå hur man håller inflation stången. Att sätta sig in i hur Schachts 11 samhällsnycklar fungerar, tar tid. Och att sedan kunna jonglera med dessa nycklar som en ekvilibrist, kräver ännu mer träning.

FAS 2

Den nya ekonomins fas 2 är vidareutvecklingen av fas 1-ekonomin, vilket innebär att ytterligare 11 samhällsnycklar, som jag själv har arbetat fram och föreslår, introduceras. För den som är finansminister i ett högkultursamhälle blir det ett styvt jobb att hålla reda på och klokt balansera samhällsutvecklingen med hjälp av dessa nu sammanlagt 22 samhällsnycklar. En mycket avancerad uppgift, som dock underlättas av den tekniska utvecklingen, framför allt datoriseringen.

*

ANALYSENS ANDRA DEL – OM INFLATION MOT FÖRMODAN UPPSTÅR I DEN NYA EKONOMIN

Låt oss anta att det MOT FÖRMODAN uppstått en inflationstendens i en fas 1- eller fas 2-ekonomi. Vad man då gör är att DRA TILLBAKA (återkalla) en del av samhällets pengar. Rent konkret går till så att STATEN (folkets förlängda arm) tillfälligt LÅNAR en viss summa från var och en av medborgarna. Öronmärkta lån som kommer att betalas tillbaka till var och en så snart som inflationstendensen är hävd och man kan börja föra ut pengar i samhället igen. Det är viktigt att förstå att det är FOLKET som har makten i ett högkultursamhälle, varför det är folket som genom sin direktdemokrati godkänner en sådan åtgärd där pengar tillfälligt återkallas för allas, helhetens, det vill säga hela samhällets, allra bästa. En viktig uppgift i högkultursamhället blir därför att lära människor tidigt i skolan hur samhällets ekonomi fungerar, så alla förstår att ALLA i högsta grad själva är delaktiga i samhällets utveckling. Där detta att fördela varor och tjänster så att alla skall får det utomordentligt bra på alla sätt, är en del av samhällsekonomin och allas ansvar.

Tillägg 1:

I den nya ekonomin kommer pengar i form av gåvor och räntefria lån att tillhandahållas av staten till alla medborgare dels för deras levnadsomkostnader, dels för alla de projekt som de önskar realisera – så länge dessa projekt innebär ett plus för, det vill säga är till gagn för, samfundet. Eftersom människan är en kreativ varelse med obegränsad fantasi, kommer det att handla om OFANTLIGT mycket pengar som staten kommer att distribuera ut i samhället. Många, många tusentals miljarder kronor i dagens penningvärde. Däremot blir, som vi vet, alla former av spekulation, kasinoverksamhet (som i dagens samhälle utgör 95 % av ekonomin, vill jag minnas att Per skriver) totalförbjuden. Alla pengar som cirkulerar i samhället vid en viss given tidpunkt är sålunda öronmärkta för olika nyttoprojekt eller för nyttig konsumtion, och används enbart för dessa ändamål. Så länge det är så, kan dessa öronmärkta pengar knappast orsaka inflation. Inflation uppstår när det råkar komma in mer pengar i systemet än som används, dvs behövs.

Därför: Den dag ett eller flera projekt är klara och avslutade, behövs ju inte pengarna i systemet längre. Vad händer med dem då? Ja, jag antar att staten då återkallar, dvs tar tillbaka, dessa pengar. På så sätt undviks en penningökning som inte är kopplad till produktion/konsumtion (=inflation). Därför kommer det inte att uppstå den ackumulering av pengar under en 10-årsperiod som du beskriver.

I dagens datoriserade samhälle, är det fullt möjligt med hjälp av avancerade algoritmer att hålla reda på hur mycket pengar som i ett visst ögonblick behövs för olika projekt ute i samhället, och hur mycket pengar som staten behöver återkalla.

Tillägg 2:

Först kan man konstatera att många människor i det nya ekonomiska samhället, kanske de flesta, kommer att vara fullt nöjda med att leva gott på vad deras arbete ger dem, vilket kommer att handla om ”ekonomiskt oberoende”, dvs livsföring på en mycket hög ekonomisk nivå jämfört med idag. Sedan finns det individer som är entreprenörer till sin läggning som vill förverkliga projekt som kostar mycket pengar, där arbetsinkomsten inte räcker till. Kanske vill en hel grupp entreprenörer som t.ex. vill bygga en gigantisk solcellspark i Sahara för att försörja hela Europa med el, beviljas ett ”evighetslån” som jag går igenom i del III av trilogin. Ett andra scenario är att staten (dvs hela folket) beviljar sig själv som entreprenör ett jättelikt evighetslån för att bygga ett helt nytt järnvägsnät för höghastighetståg över hela Sverige, som kopplas ihop med ett liknande projekt i Norge och Danmark. Finansieringen är inga som helst problem, eftersom pengar kan skapas till vilka belopp som helst. Problemet blir att få tag på arbetskraft. Och skulle inflation då märkas av i samhällsekonomin, kan staten återkalla större eller mindre del av dessa pengar (evighetslånen) tillfälligt, och ge ut pengarna i långsammare takt. Så kommer det att fungera. Oanade framtidsperspektiv således.