Per Lundgrens trilogi KAPITALISMEN AVSLÖJAD! DEN GIGANTISKA BANKBLUFFEN – ETT ENASTÅENDE POLITISKT OCH EKONOMISKT BEDRÄGERI dömer på goda grunder totalt ut kapitalismen på alla plan. Per vill ersätta det som kallas kapitalism med ”MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄRT FINANSIERAD EKONOMI”, som Per också vill kalla NYA EKONOMISKA SYSTEMET.
Här lite upplysningar om Per Lundgrens bok. Mer finns i menyn under fliken ”nedladdning”, där trilogin kan köpas och laddas ner. Sammanfattning – svensk uppläsning Gratis nedladdning

Samhällsforskaren och matematikern Per Lundgren, Stockholm, har i juli 2013 publicerat de två första delarna i nämnda trilogi, och i oktober också den avslutande 3:e delen, frukten av ett nästan 50-årigt ensamt forskningsarbete, som torde intressera alla samhällsmedvetna människor.
TRILOGIN I KORTHET: Alla vet att världens ekonomi styrs av det som populärt kallas ”kapitalism” (”centralbanksekonomi” är ett adekvatare namn, eftersom även så kallade kommunistiska och socialistiska länder i själva verket är ”kapitalistiska”, då deras ekonomier baseras på utlåning mot ränta med ett banksystem och en centralbank som centrum eller nav).
Mindre känt är hur det gick till när denna kapitalism/centralbanksekonomi en gång i tiden uppstod, och att den i själva verket grundar sig på ett svårgenomskådat bedrägeri som har byggts upp sedan århundraden, och alltjämt styrs, av EN DOLD MAKT i samhället, ”en makt i makten”, skulle man kunna säga. För att kunna avslöja den saken har jag använt mig av ett verktyg som kallas konstitutionell logik, som är en gren inom modern högre matematik. Konstitutionell logik innebär i princip att man avlövar det man vill undersöka från allt oväsentligt, för att sedan ta reda på hur det gick till när det hela slog rot, eventuellt långt bak i tiden – vilket kan vara mycket avslöjande. Min analys framförd i trilogins två första delar av det som jag också kallar ”problemet” visar att vi alla idag lever i – och är offer för – ”en bedragarekonomi”. Ett bedrägeriet som idag är så världsomfattande och samhällsgenomsyrande, och inkluderande åtminstone delar av nästan alla nationers statsapparater, att analysen motiverar trilogins rubrik KAPITALISMEN AVSLÖJAD! DEN GIGANTISKA BANKBLUFFEN – ETT ENASTÅENDE POLITISKT OCH EKONOMISKT BEDRÄGERI.

Därför: HÖG TID FÖR ETT NYTT EKONOMISKT SAMHÄLLSSYSTEM!

Delvis i trilogins del I, men framför allt i del III, presenterar jag ett förslag till ett nytt samhällsekonomiskt system som jag föreslår skall ersätta dagens kapitalism/centralbanksekonomi, där häpnadsväckande samhällsvinster står i utsikt. Det är ett förslag som jag har gett namnet ”MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄRT FINANSIERAD EKONOMI”, eller förenklat: NYA EKONOMISKA SYSTEMET, som sålunda skall ses som ”lösningen på problemet”. Förslaget innebär den fullt realistiska möjligheten att vi alla kan skapa en betydligt rättvisare och mer blomstrande samhällsekonomi än dagens, grundad på GÅVOPRINCIPEN, lika villkor för alla människor, dvs inte som idag på ojämnt fördelade pengar på mycket ojämlika villkor. Då att veta att mitt förslag vilar på säker empirisk grund, utifrån att lokala jordsamhällen under ledning av framsynta historiska personer redan har gjort experiment med alternativa samhällsekonomier i denna riktning. Jag tänker då inte på ”kommunistisk planekonomi”, utan på betydligt smartare och effektivare samhällsekonomiska experiment som i något fall varit i bruk och till stort gagn för människor under flera hundra år: Kung Henry I:s tallysystem i England, Benjamin Franklins framgångsrika samhällsexperiment i Amerika på 1700-talet, Abraham Lincolns finansiella åtgärd under amerikanska inbördeskriget (något som förmodligen kostade honom livet), kommunpolitikernas experiment på ön Guernsey i Engelska kanalen under perioder mellan åtminstone 1816-1958, samt Hjalmar Schachts ekonomiska framsynthet som lyfte Tyskland ur 1930-talsdepressionen. Historiska belägg för ett betydligt effektivare samhällsekonomiskt system än ”kapitalism” saknas sålunda inte. Men lika viktigt att inse är att innan någon som helst förändring kan ske, måste roten till dagens onda, dvs det bedrägliga, undanröjas. Annars är förändring inte möjlig. Och för det krävs FÖRSTÅELSE AV PROBLEMET, som som sagt avhandlas i de första två delarna av trilogin.

Dagens moderna bankväsende tog ”i tidernas begynnelse” principiellt sin början med utlåning av ”riktiga pengar”, huvudsakligen i form av rika människors depositioner, som guldsmeder (dåtidens bankirer) i egenskap av depositionsförvaltare i stor utsträckning, obs, FÖRSKINGRADE från sina uppdragsgivare och lånade ut mot ränta. Senare utvecklades med tiden metodiken, genom att man kom på att det var så gott som riskfritt att dessutom FÖRMERA utlåningen med ”luft” (luftdepositioner, luftpengar), dvs med pengar som man inte hade, en form av PENNINGFÖRFALSKNING. Därmed var det som banker över hela världen idag förskönande kallar ”fractional reserve banking”, FRB, fött. Sista affärssteget har tagits i dataåldern i och med att affärsbankerna, i likhet med centralbankerna, nu STRUNTAR I DEPOSITIONER (som förr ansågs nödvändiga som back up) och tillverkar nya utlåningspengar helt fräckt helt och hållet ur tomma luften genom att knappa in datasiffror på ett konto, även det givetvis ren och skär penningförfalskning. Referenser till att det faktiskt förhåller sig så redovisas i boken samt i extratexten med rubriken ”Hjälp till de stora utredningarna angående det perfekta kriminella systemet som har byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer”, som återfinns på min hemsida under fliken nedladdning. Intressant att konstatera är sålunda att dagens kommersiella bankutlåning en gång i tiden började som ett förskingringsbedrägeri, som senare kom att utvidgas med falskmynteri, och, som vi strax ska se, som lök på laxen, också kom att handla om urkundsförfalskning. I viss mån imponerande från kriminell synpunkt, måste man säga! Detta historiska skeende måste man ta med för förståelsen, när man nu i modern tid bedömer bankerna och häpnar inför deras påkostade marmorpalats. Även Sveriges idag högt ansedda och ”anrika” riksbank började sin verksamhet på detta kriminella sätt. Det tredje och kanske allvarligaste brottet som hör ihop med bankverksamhet är som vi nyss antydde URKUNDSFÖRFALSKNING. Banker lånar nämligen generellt ut lufttillverkade pengar, som de utan att skämmas det minsta oriktigt påstår är deras egna – annars kan man ju inte kräva tillbaka dem! – pengar som i själva verket saknar en formell, dvs i lag fastslagen, ägare – ty någon sådan lag finns inte – vilket är en absolut huvudsak i min genomförda analys. Banker generellt sett lånar alltså ut, och kräver tillbaka med ränta, något de inte äger (ett faktum som alla som sitter med dyra banklån kanske borde ta sig en funderare över…).

Men det finns ett ännu större saksammanhang att förstå – hör och häpna – nämligen det dolda och destruktiva syftet med CENTRALBANKSEKONOMI (dvs kapitalism) i sig, som är det riktigt stora systemsatta och samhällsskadliga bedrägeriet bakom kapitalismen i dess hela vidd världen över: Grundbulten i centralbanksekonomi är att medvetet (dvs på ett planlagt sätt), och definitivt helt onödigt, se till att det alltid föreligger EN BASAL BRIST på pengar i samhället, i alla samhällsmaskinerier. Är det någon som inte har hört den offentliga sektorns mantra: ”Det har vi inte råd med”? Och varför denna penningbrist? Jo, ty då TVINGAS alla medellösa enskilda människor i stort sett, och även institutioner såsom företag, kommuner, landsting och motsvarande, och även hela länder, som vill realisera planer, önskedrömmar, eller när det gäller enskilda människor, ofta bara för att klara livhanken, in i fållan att bli LÅNTAGARE av pengar hos organiserade bankirer – mot RÄNTA, dvs skuldsätta sig. En ränta som ensidigt gynnar den utlånande parten och missgynnar den låntagande, en ränta som hela tiden mal på och spär på den grundläggande bristen på pengar i samhället – som gör att människor och institutioner måste låna ännu mer, varvid det som kallas en ond cirkel därmed är ett faktum. Ty det enda sätt i stort sett på vilket nya pengar tillförs samhället i en centralbanksekonomi är via LÅN. Centralbanksekonomi (kapitalism) är i stort sett synonym med denna låneekonomi. Som bonus håller bristen på pengar också tillbaka samhällsutvecklingen, i linje med centralbanksekonomins arkitekters önskemål av skäl som redovisas i trilogin. Men kännetecknande för centralbanksekonomier är också att staten, som ju är ämnad att vara folkets förlängda arm, påtvingar folket i själva verket helt onödiga SKATTER samt, när skatterna inte räcker till, sätter sig själv i skuld (STATSSKULD). Där i slutänden denna statsskuld också läggs på folkets axlar, huvudsakligen i form av ytterligare skatter. (Det senare, att skatter och statsskuld överhuvudtaget finns i samhällsekonomin, är i själva verket ett tydligt bevis på att staten ”inte är herre i sitt eget hus”, något som jag strax återkommer till. Ty om staten vore den som verkligen hade makten över samhällets pengar, skulle, som jag visar i trilogin, både skatter och statsskuld vara helt onödigt. Såsom fallet är i en människovänlig väl fungerande monetär samhällsekonomi.) Allt detta med samhällsbrist på pengar, skatter och statsskuld är oerhört smart uträknat av dem som tjänar på det, men nu avslöjat av mig och även av andra forskare. ”Den som är satt i skuld är ofri.” Det gäller enskilda individer likaväl som hela länder.

Man kan säga att trilogins analys av ”problemet” leder fram till två generalfrågor, A och B, som måste nå fram till allmänheten i samhällsdebatten och besvaras av alla folk i praktiskt taget alla nationer:

A) Är det rimligt att en liten grupp mycket intelligenta personer, som som kollektiv betraktade har ägnat sig åt allvarliga lagbrott (penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld i form av expropriationer/utmätningar) under hundratals år som affärsmetod, och som gradvis under denna tid i lönndom tack vare sin rikedom har kunnat utöva kontroll över den egentliga statsmakten i flertalet nationer, ska få fortsätta att med sin metod bygga det moderna samhället? I så fall kommer den moderna framtidsstaten att ledas av kriminella inom ramen för så kallad högnivåkriminalitet, varmed menas en kriminalitet som ytligt betraktad ger ett falskt sken av lag och ordning.

B) Är det rimligt att nämnda grupp personer ska tillåtas att införa lagar som avkriminaliserar (legitimerar) deras egen kriminalitet?

Ty i så fall blir konsekvensen att penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld blir tillåtet för det nämnda lilla personkollektivet, medan samma brott bestraffas hårt för samhällets övriga medborgare (minst 99 procent av befolkningen). I så fall en minst sagt märklig samhällsordning måste man som rättsmedveten utbrista! Om dylika märkliga och segregerande lagar tillåts, innebär det att en slags gräddfil skapas i samhället, där det blir fritt fram för en liten grupp personer, att med stöd av sina egna lagar, fortsätta på redan inslagen kriminell bana. Deras grundläggande och fortsatta kriminalitet kommer i så fall att ske inom de falskt respektabla ramar som den moderna staten tillhandahåller, i intimt samarbete med ett privat bankväsende som tillverkar samhällets pengar ur tomma luften. Väl att märka att samma kriminella persongrupp som gynnas av denna gräddfil i tillvaron och som kommer att stå över lagen, sålunda i stor utsträckning är densamma som har byggt den hittillsvarande lagstiftande och verkställande statsapparaten. Staten kommer i så fall de facto att fortsätta sanktionera de tre denna dag pågående allvarliga lagbrotten (penningförfalskning, urkundsförfalskning och stöld), som bankväsendet utan att skämmas ägnar sig åt mitt framför ögonen på allmänheten, och det kommer att ske i åtminstone 173 centralbanksnationer världen över. Dessa omständigheter analyseras i detalj i trilogin. Allt detta är ett faktum i den tid vi lever i, år 2013!
I mitt förslag till nytt ekonomiska samhällssystem, ”EN MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄRT FINANSIERAD EKONOMI”, ser man till att den nu ständiga basala bristen på pengar i samhället istället omvandlas till ett dito ÖVERFLÖD, vilket kommer att verka som rena vitamininjektioner, ja, mycket mer än så, i samhällena, ALLA människor till gagn (samtidigt som man effektivt och sinnrikt ser till att motverka inflation). För att detta skall kunna ske framgångsrikt och friktionsfritt i NYA EKONOMISKA SYSTEMET, krävs 22 stycken så kallade ”nycklar”. 11 av dessa nycklar är mina egenhändiga konstruktioner utifrån matematiska kunskaper i kombination med insikter i högkulturkunskaper, medan de 11 övriga nycklarna har åtminstone Hjalmar Schacht som upphovsman. Schacht som studerade historiska tillämpningar av ”monetärt finansierad ekonomi”, innan han, som nämnt, med sina 11 nycklar tog Tyskland ur 1930-talsdepressionen på ett sätt som på den tiden gav eko i hela världen. När man i moderna sammanhang talar om kapitalism, kommunism och socialism, menas sålunda att samtliga dessa system i själva verket är olika sidor av ett och samma mynt, nämligen att pengar förs ut i samhället via lån mot ränta, dvs är ”lån mot ränta-ekonomier”. I del III av trilogin redovisas förslaget till ett nytt samhällsekonomiskt system som INTE bygger på användande av principen lån mot ränta. Istället förs pengar här ut i samhället som GÅVOR med strikt beaktande av de nämnda 22 samhällsnycklarna, varpå ett MÄNNISKOVÄNLIGT väl fungerande (inflationsfritt) monetärt finansierat ekonomiskt system framträder med skapandet av ett utomordentligt ekonomiskt välstånd (ekonomiskt oberoende) för ALLA.

Den samhällsekonomi som jag föreslår är en variant (vidareutveckling) av så kallad monetärt finansierad samhällsekonomi. Det är en typ av samhällsekonomi där man inte använder sig av räntor, och i förhållandevis liten grad av lån (som i så fall alltid är räntefria). I stället för att som i centralbanksekonomi använda lån mot ränta som metod att föra ut pengar i samhället, förs pengar ut som GÅVOR direkt till människor och företag. Detta blir möjligt genom att människorna i samhället (folket) blir laggrundade ÄGARE av samhällets pengar redan i och med att dessa tillverkas, samtidigt som man bland annat genom de 22 samhällsnycklarna har full kontroll över penningtillverkningen i sig. Idag sköts samhällets tillverkning av pengar av en liten hemlig grupp av människor, som i första hand tänker på sig själva, utan att ta hänsyn helhetens bästa. Det blir då denna lilla grupp människor som får det mycket bra ekonomiskt i livet, medan resten av folket blir mer eller mindre utsugna och många gånger får det ekonomiskt svårt i livet.

När ränta tas bort i form av lag, försvinner alla pyramidspel/bubblor som räntan sekundärt orsakar. Observera än en gång att människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi inte handlar om kommunism eller socialism i vedertagen bemärkelse, utan att det handlar om att införa en i själva verket beprövad typ av effektiv samhällsekonomi, som gör att alla människor i princip blir, ja, ”miljonärer från vaggan till graven”, alla till gagn. Samtidigt får alla människor en grundlagsskyddad rätt i systemet att ägna sig åt (arbeta med) den sysselsättning i livet som var och en som individ älskar eller åtrår allra mest (arbete blir i systemet synonymt med ”vars och ens favoritsysselsättningar”). Ett fantastiskt blomstrande och harmoniskt samhälle växer då fram, där människor trivs med livet, och utomordentlig kvalité skapas i tusen och en detaljer. En utopi! menar kanske många. Inte alls, är mitt svar grundat på de argument som står att läsa i trilogin.

Människor kommer att ges rätten att arbeta kravlöst med sina favoritsysselsättningar, så länge dessa inte är till skada, ekonomiskt (såsom t.ex. ”spekulation” många gånger är) eller på annat sätt, för andra. Samtidigt som konkurrens om värdena undanröjs. Människor kommer att ha möjlighet syssla med det man trivs med och stimuleras av i livet, och samtidigt vara till glädje och nytta för sig själva och samhället. Många av dagens yrken kommer att finnas kvar, men kommer att utföras på annorlunda sätt, framför allt med betydligt större entusiasm, därför att människor får möjlighet att bestämma över det egna livet, samtidigt som de har det mycket gott ekonomiskt ställt. Var och en kommer att ha tid över till att utveckla sig själv som människa, skapa förståelse för det samhälle man lever i, umgås, lära känna varandra och ha det trevligt. Och allt arbete kommer att kunna utföras utan stress. En basal förutsättning för den ekonomi som jag här mycket ytligt skisserar är som jag nyss antydde att all spekulationsverksamhet (som idag står för ca 98 procent av världsekonomin i form av den så kallade globala skuggbankssektorn ) kommer att undanröjas, förbjudas i lag. Och som sagt, märk väl att monetärt finansierad ekonomi som välfungerande system är empiriskt bekräftat.

Trilogin understryker, att den som har makten över ett samhälles pengar (idag är det oerhört mycket som pekar på att den makten tillhör en dold internationell bankirelit), också besitter den reella makten över samhället, där ”samhällspolitiken” mest är ett spel för galleriet. På vilka sätt bankirernas maktutövning sker, redovisas i trilogin. Det är därför vi idag lever i en falsk demokrati, i EN DEMOKRATIILLUSION. Därför är det av yttersta vikt att det i framtidens samhällsekonomi blir FOLKET som ensamt tilldelas denna makt över pengarna. I trilogin tas därför upp ytterligare tre frågeställningar som är av avgörande betydelse att varje samhälle, varje folk, tar ställning till:

Fråga 1. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna i varje enskilt land?

Fråga 2. Vem eller vilka i världens länder skall ÄGA pengarna som de penningtillverkande maskinerna skapar ur tomma intet?

Fråga 3. Enligt vilka regler skall pengar som skapas ur tomma intet föras ut i samhället i varje enskild nation?
Tre frågor som idag, trots deras monumentala betydelse, inte alls debatteras. Kan det vara så att ”locket ligger på debatten” av skäl som folket inte råder över?

En enkel fråga i detta sammanhang, som jag redan har varit inne på ovan: Om svenska staten (sålunda ämnad att vara folkets förlängda arm) via Riksbanken verkligen vore herre i sitt eget hus, dvs ensam bestämde över alla pengar som tillverkas och används i samhällssystemet, alltså hur mycket som behövs dels till statsbudgeten, dels för att svenska folket alltid ska ha välfyllda plånböcker, varför ser staten i så fall inte till att rätt och slätt så gott som helt gratis tillverka just den mängden pengar, varken mer eller mindre? Jag menar, utan att behöva beskatta folket med en enda krona eller låna pengar av banker och åsamka svenska folket en statsskuld (som ju i slutänden ska betalas med skatter). Det sägs ju att staten äger landets pengar (även om den saken inte är uttryckt explicit). Tja, är det inte så, att just därför att det inte förhåller sig på det viset, i själva verket är det starkaste beviset för att det är NÅGON ANNAN än folket som ytterst bestämmer över svenska staten, Sveriges Riksbank och landets pengar? Att denna NÅGON ANNAN, genom att staten tar ut skatter och försätter staten i skuld, kontinuerligt med lagens hjälp de facto RÅNAR svenska folket. Åtminstone förstår jag den saken klart och tydligt efter att ha tagit del av Larken Rose video, som speglar det analoga förhållandet i USA. Ord och inga visor som Larken Rose presenterar. (https://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE)

Gissar att många tänker att ovanstående är för enkelt för att kunna vara sant. Men tänk efter. Att staten (folket) direkttillverkar sina egna pengar, istället för banker med dunkla ägarstrukturer, alla med utlåning mot ränta som affärsidé, är grunden i en monetärt finansierad samhällsekonomi.

Avsikten med min trilogi är att den ska sporra allmänheten, ja, hela folket, att med en röst kräva STORA OFFENTLIGA UTREDNINGAR, som djupgående tar reda på hur det faktiskt förhåller sig med bankerna och den hemliga bakgrundsmakten i det svenska samhället, utifrån de missförhållanden som trilogin så starkt indikerar. Utredningar där ingen sten lämnas ovänd på. Och att samma utredningar på sikt också ska komma till stånd i andra länder, i första hand i USA, kapitalismens högborg. Det senare är anledningen till att de 17 sista kapitlen i trilogins del II specifikt ägnas åt hur kapitalismen/centralbanksekonomi en gång i tiden försåtligt tog över i Amerika. Detta trots att den amerikanska revolutionen på 1700-talet hade sitt ursprung i helt motsatta ideal.

Slutligen: GEORGE ORWELL diskuterar i sin klassiska roman ”1984” frågan hur en given maktelit bör agera för att behålla sin en gång uppnådda makt. En risk för makteliten är att ”massorna”, dvs allmänheten, får en anledning att göra revolt. Så här säger Orwell: ”The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have STANDARDS OF COMPARISON, they never become aware that they are opressed.” (Svenska: Massorna revolterar aldrig av sig själva, och inte heller därför att dom är förtryckta. I själva verket kommer de aldrig att förstå att de är förtryckta så länge de inte har NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED.) Häri ligger en stor sanning. Det är så diktaturen i dagens Nordkorea fungerar. Så länge massorna inte har något att jämföra med, förstår de inte att det finns en annan, långt bättre, verklighet, och tror då att de lever i den bästa av världar så som den inhemska propagandan påstår, trots att de nära på dör av svält och umbäranden.

1989 föll Berlinmuren och de kommunistiska öststatsregimerna krackelerade en efter en. Vad berodde det på? Ja, åtminstone starkt bidragande var att regimernas politruker begick ett ur deras synvinkel fatalt misstag, genom att successivt under 60-, 70- och 80-talet lätta på tyglarna beträffande ”information utifrån”, vilket resulterade i att allmänheten med egna ögon kunde konstatera att propagandan de matades med angående ”Väst” inte stämde. ”Massorna” hade fått ”NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED”. Av detta förstår man att information kan vara som dynamit, den kan rasera murar.

Och samma sak gäller kapitalismen: Så länge det inte finns någon framlagd jämförelse med ett betydligt bättre system, kan kapitalismen/centralbankssystemet känna sig tämligen ohotad. Därför har det under tidens gång varit så viktigt för kapitalismens/centralbanksekonomins arkitekter att undanhålla allmänheten de historiskt bevisliga fördelarna med en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi, och också aktivt motarbeta detta alternativa ekonomiska system, så snart det försökt göra sig gällande, vilket historien visar många exempel på. Per Lundgrens trilogi i ett nötskal innebär att denna senare samhällsekonomis kolossala fördelar nu kan beskådas i fullt dagsljus, att det nu finns NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED. När faller kapitalismen?

*

Ett klarläggande: En del läsare, har det visat sig, hakar upp sig på att det är för lite REFERENSER i trilogin. Om detta vill jag säga: Många påståenden och antaganden i trilogin är underbyggda ”så gott det går”, dvs utifrån den information som finns tillgänglig i det samhälle vi lever i, som inte är så öppet som vi tror. Mycket information finns helt enkelt ingen tillgång till, utan mina slutsatser bygger då ofta på obekräftade, men logiska slutledningar, där i mitt fall också en väl utvecklad intuitiv förmåga spelar roll. Meningen är förhoppningsvis, vilket jag noga vill framhålla, att kommande ”mycket omfattande utredningar” ska bekräfta eller kullkasta allt det som byggs på indicier i trilogin. Själv tror jag att så gott som allt då kommer att bekräftas. Det säger sig självt att ”den dolda makt” vi pratar om här, inte har något intresse av insyn och öppenhet, varför ämnet, inklusive bankväsendet, är svårt att studera och forska på. Detta är en orsak till att referenser många gånger är sparsamma.

*

Ett förslag: Den som verkligen är intresserad av trilogin, bör spara ner den på hårddisken, ett USB-minne eller liknande. Det går nämligen inte att förutse vad som händer med idag offentliga hemsidor i framtiden.