HÖG TID FÖR ETT NYTT EKONOMISKT SAMHÄLLSSYSTEM!

För att lösa dagens stora samhällsproblem räcker det inte med att lappa och laga som vi gör just nu. Vi behöver tänka radikalt nytt. Det gör man genom att tänka utanför en box av invant tänkande.

Lösningen, som denna webbsida föreslår, innebär att principen för marknadsekonomi vidareutvecklas. En marknadsekonomi utan dagens orättvisor och obalanser. Vilket är fullt möjligt med införande av grundlagsbeslut i vilket pengar görs  gratis för ALLA i stället för att, som idag, ha en kostnad när man hanterar pengar.

Pengar är rent grundläggande en smörjolja som underlättar flödet av varor och tjänster mellan människor och olika verksamheter i samhället. Eftersom själva smörjoljan (pengarna) redan är gratis, för dem som idag har tillverkningsmonopol på dem ur tomma luften, är det, och läs detta noga, förbluffande enkelt att göra pengar GRATIS också för resten av samhällets invånare.

Men det måste ske reglerat och genom lagstiftning, förankrat hos folket. Ett beslut  som överför tillverkningen av pengar från dagens monopol (banksystemet med riksbanken i spetsen) till staten (ett folkets förlängda arm). En mer utvecklad samhällsinstitution i ledande ställning behöver komma på plats än dagens typ av regeringsbildningar och parlament. En statsledning som den här gången mer människovänligt ser till folkets, nationens och företagandets allra bästa.

Det finns en anledning till varför ovan skarpa ord formuleras. Historiska facit visar tyvärr (se djupgående analys i trilogin) att de som idag har tillverkningsmonopol på pengar inte har haft nationens, folkets och företagandets allra bästa för ögonen när de över huvudet på hela befolkningar, i land efter land, utan att fråga om lov, och utan att redovisa hur man gått till väga, helt sonika och genom slughet och manipulation tagit sig rätten till monopol på tillverkning av pengar ur tomma luften.

En samhällsdebatt behövs i dessa frågor nu. Webbsidan och trilogin ger, åtminstone delar av, nödvändig bakgrundsinformation som underlag för en sådan debatt.

Följande blir synligt med det föreslagna Nya Ekonomiska Systemet på plats: ALL arbetslöshet försvinner från ett ögonblick till ett annat. SAMTLIGA skatter och skattesystem avvecklas med ett pennstreck. Samhällsprojekt som idag klassificeras som ”omöjliga” att genomföra därför att de bedöms som alltför dyrbara blir fullt möjliga att finansiera och med lätthet när pengar, genom grundlagsbeslutet om gratis pengar till ALLA, baserat på nationell folkomröstning genomförs. I de ögonblicken börjar en sakligt sett vidunderlig samhällsblomstring att ta sin början. Trilogin analyserar och förklarar ingående hur.

Men stopp nu! – Är det inte viktigt att vi är realistiska? Vem som helst begriper väl att både skatter och ett visst mått av arbetslöshet är bra för samhälletså har vi ju alltid fått lära oss…eller…går det att tänka på ett nytt sätt, ja utanför boxen av invant tänkande för att se vad som faktiskt är möjligt om vi lägger manken till?

Pengar väljs alltså från ett klockslag till ett annat att bli gratis för ALLA. Så ser huvudnyckeln ut!

Praktiskt så delas pengar ut som gåva till folk och företag. I det läget försvinner brist på pengar i samhället. Alla får pengar i sin plånbok. Ingen behöver låna längre eftersom pengar är gratis.

Vilket tål att upprepas: Pengar är, när man sätter sig in i ämnet, redan gratis, men av anledningar som trilogin analyserar, har pengar valts att avgiftsbeläggas. Vad betyder det? Det betyder att en konstgjord och helt onödig kostnad har skapats av en grupp människor. Kostnaden är amorteringar plus räntor. Den mekanism som ser till att pengar inte stannar kvar i samhället. Pengar tvingas vända, gång på gång vända, och betalas tillbaka till den samhällspart som tagit sig makten över samhällets penningtillverkande maskiner. Vad betyder det?

Det betyder att för att samhället skall få tag på pengar måste samhället låna mot ränta. När du exempelvis får lön är löne-pengarna lånade pengar mot ränta djupast sett. När företag investerar är pengarna djupast sett lånade pengar i det allra första ledet hur de fördes ut till samhället.

Själva idén att tvingas låna mot ränta är alltså en avgift eller kostnad när pengar, djupast sett, egentligen är gratis, men valts att avgiftsbeläggas. När så sker uppstår brist på pengar i samhället eftersom amorteringarna och räntorna äter upp mängden pengar som rör sig i samhället. Amorteringarna och räntorna är pengar, som inte stannar kvar i samhället, utan vänder och betalas tillbaka till det samlade banksystemet med centralbanker i spetsen (utlånaren och tillverkaren av dagens pengar i världen).

Till slut, i varje högkonjunktur, blir den samlade skulden, allas lån tillsammans, så hög att den utestående mängden pengar i samhället inte räcker att betala ens räntorna. Samhället går in i en skuldfälla. Inte i alla delar och inte samtidigt för dem som gör det. Men för fler och fler när månaderna går. Man talar om att en innevarande högkonjunktur övergår i en lågkonjunktur.

En skuldfälla är en samlad brist på pengar som uppstår till följd av ett pyramidspel. Ett pyramidspel som går att bevisa logiskt matematiskt, vilket sker i trilogin. Staten, tillsammans med bankväsendet, driver just nu ett sådant pyramidspel.

Helt kort: grundorsaken till nämnda pyramidspel är att endast pengar till amorteringarna (lånens kapitaldelar) förs ut till samhället. Några pengar till räntan förs aldrig ut. Grundorsaken till pyramidspelet är därför att det samlade banksystemet (staten inräknad eftersom staten godkänt pyramidspelet genom sitt samarbete med banksystemet) kräver att samhället betalar in (återbetalar) mer pengar till utlånaren (banksystemet och staten) än vad som förs ut (lånas ut) till samhället att kunna återbetala med.

Lägg noga märke till att pyramidspel är ett lagbrott. Speciellt om det sker i stor samhällsskala. Man talar då om allvarligt lagbrott.

Pyramidspelets tidiga finansiärer (tidiga låntagare i en högkonjunktur som håller på att byggas upp) får sin utdelning (får fram pengar till återbetalning av sin tidigare tagna lån) genom att nya deltagare (läs: nya finansiärer = nya låntagare, som också kan vara tidigare låntagare som tar ytterligare lån) tar ytterligare lån som, när tiden går, mer och mer bara räcker till att betala tidigare finansiärers (tidigare låntagares tagna lån) obetalda skulder tills det hela brister och börjar kollapsa (högkonjonkur övergår i lågkonjunktur). Samhället har i det läget blivit överskuldsatt.

Konkurser med uppsägningar och företagsnedläggningar börjar ske. Företag som ställs på ruinens brant därför att deras livsviktiga kassaflöde börjar visa underskott (röda siffror). Man börjar lida brist på likvida pengar i den dagliga skötselns av betalningar av räkningar. Löpande amorteringar och räntor och andra räkningar kan plötsligt inte betalas.

För privatpersoner kan scenariot vara att fler och fler får betalningsanmärkningar därför att de inte klarar att sköta sina räkningar och löpande månadsekonomi.

Båda scenarier sker framtvingat av brist på pengar. Händelseförlopp som inte alltid är enda anledningen till att företag eller privatekonomier går omkull, men en ofta återkommande.

Många företag och privatekonomier skulle, logiskt sett, därför kunna fortsätta att fungera om de hade tillgång på pengar.

Du ser själv att stora och helt onödiga samhällsproblem uppstår logiskt av att pengar valts att avgiftsbeläggas inom ramen för helt onödiga amorteringar och räntor. Samhällsproblem som skulle försvinna om amorteringarna och räntorna togs bort, varmed pengar skulle börja stanna kvar i samhället.

Lägg noga märke till att någon inflation inte behöver uppstå om detta sköts så att endast exakt så mycket pengar förs ut till samhället i realtid (varje sekund) som samhället kan svälja i sina miljontals köp och  försäljningar (byten av varor och tjänster från ögonblick till ögonblick).

Inflation uppstår när pengar kan läggas på hög och inte används, inte är i rörelse i samhället. Digitalisering möjliggör att pengar inte längre skall kunna läggas på hög. Digitaliseringen ser till att pengar hela tiden är i rörelse. Pengars syfte återgår därmed till att fungera som den universalbytesvara pengar var en gång i tiden: att möjliggöra byte av vilken annan vara eller tjänst med vilken annan vara eller tjänst. Den logiska konsekvensen blir ur ovan digitalisering att pengar bara kommer att existera i ögonblicket av själva bytet av varan och/eller tjänsten. Kan du se det?

Pengar övergår, rent tekniskt, i en simpel bokföringspost reglerat av superdatorer som möjliggör byten av varor och tjänster i ett samhälle, där ALLA hela tiden får gratis pengar i sin plånbok att kunna köpa precis vad man önskar, förutsatt att varan eller tjänsten finns tillverkad och säljs.

Ett gåvosamhälle träder fram eftersom det inte längre finns något behov av att tjäna pengar längre. Man ger varor och tjänster till varandra med hjälp av pengar som är bokföringsposten i superdatorn som håller reda på hur varorna och tjänsterna flödar så ALLAS behov tillgodoses i en samtidighet.

Prissättning kan börja ske utefter hur lång tid det tar att tillverka varan eller tjänsten genom alla sina led av tillblivelse. En summa av deltider. Prisets storlek spelar inte längre någon roll eftersom pengar grundlagsmässigt i det läget är gratis och kan tillverkas av samhällets penningtillverkande maskiner hur lätt som helst och i vilka mängder som helst. Priset sätts med syftet att kunna jämföra varor och tjänster med varandra i en vald måttenhet av något slag (exempelvis sekunder). Detta sätt att tänka på garanterar att det alltid finns tillräckligt med pengar för ALLA och för ALLAS byten av varor och  tjänster med varandra. Helt enkelt erbjuda andra det man själv håller på med och själv ta del av vad andra erbjuder i vad de håller på med.

Att bestämma ett pris är därför en teknisk ingenjörsmässig matematisk operation som har att göra med bokföringsalgoritmen i superdatorn så denna kan hålla reda på alla byten av varor och tjänster hit och dit.

Idag bestäms priset på en vara eller tjänst utifrån en längtan att steg för steg bli ekonomiskt oberoende. En process som ofta börjar med att en företagare/entreprenör eller privatperson tar lån mot ränta med siktet inställt på att till att börja med få betalt för sina kostnader reglerat av marknader. Sedan i steg på steg röra sig i riktning mot ekonomiskt oberoende, om man nu klarar den saken. I detta möter man marknader som vilar på principen att priser går upp och ner reglerat av tillgång och efterfrågan och, underliggande, hela tiden den djupt liggande längtan, som handlare (bytare av varor och tjänster), att man själv skall få det så gott ställt att man till slut blir ekonomiskt oberoende, och då kan börja leva ett mer avslappnat liv i kvalité och utomordentlig kvalité utan att längre behöva tänka på hur pengar skall komma in i den egna ekonomin.

Du som läser det här behöver alltså träna dig på hur man tänker i två helt olika tankesystem samtidigt. Tankesystem som båda har som mål att uppnå ekonomiskt oberoende och den lätthet ett liv kan börja levas med. Det ena tankesystemet bygger på användande av att olagligt pyramidspel i gigantisk samhällskala (pengar förs ut som lån mot ränta till samhället), och det andra bygger på grundlagsskyddad rättighet till gratis pengar till ALLA i samhället.

En distinkt skillnad mellan två helt olika sätt att tänka. Det ena tankesystemet är i grunden kriminellt och skadar samhällen, gång på gång i inte minst lågkonjunkturer, och genom att den enes vinst ofta bygger på en motsvarande förlust för en annan. Ett vinnar-förlorar-samhälle (win-looser community). Pengar tjänas på bekostnad av andras väl. I det andra tankesystemet möter vi genuin människovänlighet som skapar ekonomiskt oberoende för ALLA utan att det sker på bekostnad av någon. Ett win-win-samhälle träder då fram.

ALLA tjänar på ett win-win samhälle.

Träna dig gärna att gång på gång läsa samma sak, och fundera på vad som sägs i de olika tankesystemen ovan. Det är så jag gör när jag forskar i matematik. Jag bollar hit och dit med olika logiska system, olika förutsättningar. Att tänka genuint nytänkande är lättare än många tror. Det är en speciell konstart. Något som alla kan bli bra på. Du måste bara träna dig i att tänka utanför en box av invant konventionellt tänkande. Det gör du genom att tillföra nya logiska grundförutsättningar, samtidigt som du tar bort vissa just nu gällande logiska grundförutsättningar. Sedan tänker du till. Du blir varm i kläderna. Träning ger färdighet. Du börjar tänka utanför en box.

Det här är ovant för många just nu. Man är inte van att tänka utanför sin box. Vet då, att det ekonomiska fundamentet för ett genuint människovänligt samhälle är egentligen enkelt. Man behöver bara se det och tänka till i det som är ovant för att börja förstå det. Ett nytt sätt att tänka på. Men inte mer nytt än att ekonomisk historia, genom en rad dokumenterade exempel, tydligt pekar på, för den som har ögon att se med, att grundprincipen för det genuint människovänliga samhället redan funnits upptäckt och tillämpats i en rad kulturer i historien och sedan glömts bort. Även Bibeln och Koranen avslöjar sådan kunskap, om man läser mycket noga. Trilogin analyserar dessa  häpnadsväckande detaljer på djupet.

Dagens nationalekonomi, en typ av ekonomi (tankesystem = logiska villkor som undervisas på högre skol och utbildningsnivå), definierar pengar som skuld, och som ett något som kan läggas på hög i form av förmögenheter och överförmögenheter. Studerande i nationalekonomi får idag inte lära sig och träna sig i att tänka alternativt.

Som student i nationalekonomi matas man med bara ett tankesystem: det nationalekoniska. Undervisningssättet har idag blivit så ingrott att även ansedda professorer till slut blivit enkelspåriga i sitt tänkande, utan att själva se det, gäller inte alla professorer, men en hel del, att hela tiden enbart tänka inom ramen för sin egen lilla box. Konsekvensen blir att dagens studenter och lärda och mycket lärda och inflytelserika i nationalekonomi inte får lära sig att bli källkritiska i sitt eget ämne. Man har lagt sig till med vanan att avfärda allt som är annorlunda ekonomiskt tänkande som kommunistiskt och smörja i stället för att högintelligent börja utkristallisera nyanser av väsentligt nytänkande. Ett väsentligt nytänkande som pekar på hur enkelt det är att införa ekonomiskt oberoende för ALLA. Utan att det ens innebär någon kostnad för samhället, eftersom pengar egentligen är gratis. Att börja tänka nyanserat högintelligent är att börja sluta polarisera och då upptäcka nyanser, kunskap mitt emellan ytterligheterna, som man tidigare hoppade över i sitt överdrivna antingen eller tänkande.

I ett genuint människovänligt samhälle definieras i pengar sålunda som en gratis universalbytesvara, och som ett något som endast tillåts existera i själva bytesögonblicket av varan och tjänsten. Det är då man skickligt undviker inflation!

I ett genuint människovänligt samhälle har ALLA vad de behöver och önskar sig. ALLA gör sin grej, sin sysselsättning. Stress försvinner därför att fokus börjar läggas på skapande av kvalité och utomordentlig kvalité i stället för att läggas på, som idag, tjäna så mycket pengar som möjligt. Med syftet och kunna lägga pengar på hög och därmed skapa den trygghet som stavas ekonomiskt oberoende.

I ett nationalekonomiskt (centralbank och bankväsende) samhälle får man pengar att växa på hög med hjälp av vassa armbågar och list på sina medmänniskors bekostnad. De som är riktigt vassa i denna konstart träder fram som veritabla rovdjur, som inte drar sig för att slå sönder andras tillvaro. Ändamålet helgar medlen blir ett rättesnöre och livsideal för denna typ av människor. Man gör allt som som gagnar sitt eget själv, och målet blir att utveckla sin intelligens att mer och mer högintelligent tjäna pengar som kan läggas på hög och därmed själv få det gott. Att andra inte har denna läggning, eller ens intresse i sina liv, ses som ett svaghetstecken hos den som inte är tillräckligt smart och inte tillräckligt hänsynslös, varmed den listige på andras bekostnad hyllar sig själv för sin förmåga att vara smart på just andras bekostnad.

Att skapa ett samhälle som bygger välstånd för ALLA utan att det sker på sina medmänniskors bekostnad kräver att vi gemensamt börjar använda vår intelligensförmåga att mejsla fram en typ av tankesystem (logiska förutsättningar) som tänker genuint människovänligt och inte rovdjursmässigt som vi är vana vid.

Vad för typ av samhälle vill du skapa? Vad för typ av samhälle vill du lämna över till dina barn och kommande generationer? Är det rovdjursprincipen på hela tiden andras bekostnad du vill uppmuntra när samhället byggs dag efter dag? Eller vill du uppmuntra att ALLA skall få det utomordentligt gott och trivsamt, och kunna börja förverkliga sina drömmar utan att det sker på någons bekostnad? Ett samhälle där även de som just nu är svaga och har det svårt tas om hand och får det gott och utomordentligt gott på olika sätt de med. Ett samhälle där omtanke levs reglerat genom grundlag. Det som idag är socialdemokratin i Sverige är inte ens i närheten av ett genuint människovänligt samhälle.

Socialdemokratin, i likhet med samtliga övriga riksdagspartier, samarbetar intimt och under täcket med bankväsendet och säger ja till att pengar skall definieras som skuld och därmed inte vara gratis. Enorma och också direkt kriminella samhällskonsekvenser verkställs därmed, dirigerat från högsta politiska ort och hemlig insynsskyddad nivå över denna i vårt land. Ett  känsligt och obehagligt påstående som nu behöver börja samhällsdebatteras. Saker är nämligen inte som de synes vara i vårt svenska samhälle. En illusion spelas ut i vår samhällsekonomi. En illusion som förleder människor att tro att välstånd endast kan byggas genom att definiera pengar som skuld.

Ekonomiskt oberoende kan, som du själv nu sett ovan, i en löst hållen sammanfattning, lätt skapas med hjälp av gratis pengar inom ramen för en digitaliserad inflationsfri samhällsekonomi.

Genom att pengar blir gratis för Alla, samt att lån mot ränta förbjuds i grundlag, från ett ögonblick till ett annat, försvinner brist på pengar i samhället.

Det tidigare samhällsfarliga och olagliga pyramidspelet kan inte längre skada samhället eftersom pyramidspelet avskaffats genom grundlagsbeslut. Det djupast liggande systemfelet (utlåning [amorteringar] mot ränta = att pengar valdes att beläggas med en avgift, när pengar egentligen är gratis) har i det läget äntligen blivit åtgärdat.

Här betonas då den saken är viktig!  Någon inflation behöver aldrig uppstå i det genuint människovänliga samhället. Trilogin utreder i detalj vad man behöver tänka på hur för att hålla inflation helt borta från ett samhälle som väljer gratis pengar till ALLA. Lösningen visar sig vara förbluffande enkel när man väl ser den.  Den korta analys som presenteras ovan är därför bara en kost sammanfattning om du vill försöka förstå de här sakerna.

Betänk nu, vilket tål att upprepas: Lån mot ränta, skatter, skattesystem och all arbetslöshet försvinner med ett penndrag när finansiering ordnas gratis . Utan tvekan goda nyheter! Staten, kommunerna och landstingen har därmed inte längre finansieringsproblem för skola, vård, omsorg, bostadsbyggande och väldiga infrastrukturprojekt, eftersom också dessa stora samhällsansvar för ALLAS VÄL, utan att det sker på någons eller samhällets bekostnad, inryms i kakan som nu plötsligt och garanterat räcker till ALLA.

Rätten till penningtillverkande maskiner (denna gång folkets gemensamt ägda och kontrollerade maskiner) är därför en minst sagt angelägen fråga som behöver börja diskuteras i samhällsdebatten. Just nu kontrolleras samhällets penningtillverkande maskiner av en förhållandevis liten grupp privatpersoner. Det är dessa personer som, över huvudet på världens befolkning, bestämt att pengar inte skall vara gratis för alla. De har bestämt att pengar skall avgiftsbeläggas ( amorteringar och ränta) för att man skall få pengar i sin hand. Är det ett system vi vill fortsätta att ha?

Egentligen är det inget nytt under solen som jag berättar om. Ekonomisk historia har mycket att återge om vad pengar är.

Professorer, dem det gäller, vågar inte berätta. Professorer som har utomordentliga kunskaper i ekonomisk historia, och som därför vet, är i många länder tysta idag. Också i Sverige. Om man berättar löper man risk att förlora sina anställningar på universitet och högskolor. Bli utsatta för vanära och akademisk mobbing.

Grundfrågan när det gäller pengar är vilka i samhället, om det skall vara en grupp privatpersoner över huvudet på alla andra eller folket självt, som skall ges makt över hur pengar tillverkas och förs ut i samhället. Det är den frågan som behöver börja debatteras nu.

Vi i Skandinavien, enligt min mening, har kommit längst när det gäller grundläggande samhällsfundament som grundlagsskyddad rättighet till yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati. Den bas som möjliggör att många, också helt vanliga människor, tillåts komma med synvinklar och funderingar, hålla en böljande samhällsdebatt vid liv och inspirera till förändring.

Att ändra synen på pengar, som jag ser det, är inte en expert och politikergrej för enbart experter och politiker att bestämma över ensamma. Pengar berör nämligen oss alla på ett synnerligen grundläggande sätt just nu. Därför behövs en omfattande samhällsdebatt där hela folk genom folkomröstningar väljer hur synen på pengar skall förändras och i vilken riktning. Helt enkelt folk i nation efter nation som sätter ner foten i just sin riktning.

Mitt mål är, vilket här upprepas, en marknadsekonomi som fungerar markant mer utvecklat avseende byte av varor och tjänster, och människors och företagares möjligheter att förverkliga sina projekt, på också ett människovänligt sätt utan stress och med med stor livsglädje, och där människor och naturen, vår planet mår bra.

Nedan text, som avslutar denna websidas sammanfattning, är skriven av min bror Göran.

TRILOGIN I KORTHET: Alla vet att världens ekonomi (idag en dysfunktionellt fungerande marknadsekonomi) styrs av det som populärt kallas ”kapitalism” (centralbanksekonomi är ett adekvatare namn, eftersom även så kallade kommunistiska och socialistiska länder i själva verket är ”kapitalistiska” i den bemärkelsen att de tillämpar räntebaserad utlåning av pengar, ytterst via centralbanker, medan ”den privata äganderätten” – kapitalismens andra hörnsten – som vi vet, är satt på undantag i kommunistiska länder, vilket dock inte berör innehållet i trilogin). Mindre känt är hur det gick till när denna kapitalism/centralbanksekonomi en gång i tiden uppstod, att den i själva verket grundar sig på ett svårgenomskådat BEDRÄGERI (läs: åtminstone 7 allvarliga lagbrott visar analys) som har byggts upp sedan århundraden, och alltjämt styrs, av EN DOLD MAKT I SAMHÄLLET, ”en makt i makten” utanför det demokratiska systemet (regerings och riksdagsnivån och nivåer därunder), skulle man kunna säga. För att kunna avslöja den saken måste man ha speciella talanger och en särskild matematisk begåvning. Man måste vara duktig på det som kallas ”konstitutionell logik”, en av de styrkor Per Lundgren tränat upp. Det är en teknik där man avlövar det man vill undersöka från allt oväsentligt, för att sedan undersöka hur det gick till när det hela slog rot, eventuellt långt bak i tiden – vilket kan vara mycket avslöjande. Vi lever sålunda alla idag i – och är offer för – ”en bedragarekonomi”, vilket är trilogins avsikt att visa i dess första två delar.

I trilogins tredje del, och glimtvis även i dess andra, demonstrerar Per den fullt realistiska möjligheten att vi alla kan skapa en betydligt rättvisare och mer blomstrande samhällsekonomi än dagens, grundad på GÅVOPRINCIPEN, lika villkor för alla människor, dvs inte som idag på ojämnt fördelade pengar på mycket ojämlika villkor. Det vill säga ett samhälle där pengar är GRATIS, och bara fungerar som det smörjmedel i samhällsekonomin som är pengars egentliga funktion, dvs att underlätta utbytet av varor och tjänster. Faktum är att lokala jordsamhällen under ledning av framsynta historiska personer redan har gjort experiment med alternativa samhällsekonomier i den riktningen. Vi tänker då inte på ”kommunistisk planekonomi”, utan på betydligt smartare och effektivare experiment som i något fall varit i bruk och till stort gagn för människor under flera hundra år: Kung Henry I:s tallysystem i England, Benjamin Franklins framgångsrika samhällsexperiment i Amerika på 1700-talet, Abraham Lincolns finansiella åtgärd under amerikanska inbördeskriget (som förmodligen kostade honom livet), kommunpolitikernas experiment på ön Guernsey i Engelska kanalen under perioder mellan åtminstone 1816-1958, samt Hjalmar Schachts framsynthet som lyfte Tyskland ur 1930-talsdepressionen. Historiska belägg för ett betydligt effektivare samhällsekonomiskt system än ”kapitalism” saknas sålunda inte. Per ger i trilogis avslutande del utifrån sina matematiska kunskaper på dylika historiska grunder ett lättbegripligt förslag till en ny slags samhällsekonomi i vår tid som torde gynna nästan alla människor. Men innan någon som helst förändring kan ske, måste roten till dagens onda, dvs det bedrägliga, undanröjas. Annars är förändring inte möjlig. Och för det krävs FÖRSTÅELSE AV PROBLEMET, vilket Per bidrar till.

Det så kallade bankväsendet började ”i tidernas begynnelse” (i detta fall på medeltiden, på ca 900-talet) i delar av nuvarande Europa principiellt sin verksamhet, då med utlåning av ”riktiga pengar”, huvudsakligen i form av rika människors depositioner, som guldsmeder (dåtidens bankirer) i egenskap av depositionsförvaltare i stor utsträckning, obs, FÖRSKINGRADE från sina uppdragsgivare och började låna ut mot ränta (trots Bibelns varningar för den saken). Senare utvecklades med tiden metodiken, genom att man kom på att det var så gott som riskfritt att dessutom FÖRMERA utlåningen byggt på ”luft” (luftdepositioner), dvs med pengar som man inte hade, en form av PENNINGFÖRFALSKNING. Därmed var det som banker över hela världen idag förskönande kallar ”fractional reserve banking”, FRB, fött. Sista affärssteget har tagits i dataåldern i och med att affärsbankerna, i likhet med centralbankerna, nu STRUNTAR I DEPOSITIONER (som förr ansågs nödvändiga som back up) och tillverkar nya utlåningspengar helt fräckt helt och hållet ur tomma luften genom att knappa in datasiffror på ett konto, även det givetvis ren och skär penningförfalskning. Referenser till att det faktiskt förhåller sig så redovisas i boken samt i extratexten med rubriken ”Hjälp till de stora utredningarna angående det perfekta kriminella systemet som har byggt sin egen statsapparat i åtminstone 173 nationer”, som återfinns på hemsidan www.nyaekonomiskasystemet.se. Även den visselblåsande bankmannen och insidern Michael Kumhofs korta föredrag i den här videon ger belägg för bankernas i system satta penningförfalskning: https://www.youtube.com/watch?v=uCyQUkPizIY . Intressant att konstatera är sålunda att dagens kommersiella bankutlåning en gång i tiden började som ett förskingringsbedrägeri, som senare kom att utvidgas med falskmynteri, och, som vi strax ska se, som lök på laxen, också kom att handla om urkundsförfalskning. Idag har man dessutom utvidgat bedrägeriarsenalen med penningtvätt (se nya del I av trilogin hur det går till) i jättelik global skala utan att människor i gemen förstår den saken. Inte ens media har ännu lyckats genomskåda detta. Än mindre samhällets ekobrottsförebyggande myndigheter inklusive polisen. Min gissning är att penningtvätteriet hamnar under dessa myndigheters radar helt enkelt därför att det är alltför sofistikerat. I alla de nämnda brottshänseendena måste man ge upphovsmännen credit, då de gjort ett imponerande jobb från kriminell synpunkt! Detta historiska skeende måste man ta med för förståelsen, när man nu i modern tid bedömer bankerna och häpnar inför deras påkostade marmorpalats. Även Sveriges idag högt ansedda och ”anrika” riksbank började i själva verket sin verksamhet på detta kriminella sätt. Det tredje och kanske allvarligaste brottet som hör ihop med bankverksamhet är som vi nyss antydde URKUNDSFÖRFALSKNING. Banker lånar nämligen generellt ut pengar tillverkade ur tomma luften, som de utan att skämmas det minsta oriktigt påstår är deras egna – annars kan man ju inte kräva tillbaka dem! – pengar som i själva verket saknar en formell, d.v.s. en i lag fastslagen, ägare – ty någon sådan lag finns inte – vilket är en absolut huvudsak i Per Lundgrens trilogi. Banker generellt lånar alltså ut, och kräver tillbaka med ränta, något som sålunda dels är tillverkat ur tomma luften, och som man formellt inte är ägare av (ett faktum som alla som sitter med dyra banklån kanske borde ta sig en funderare över…).

Men det finns ett ännu större saksammanhang att förstå – hör och häpna – nämligen det dolda och destruktiva syftet med CENTRALBANKSEKONOMI (dvs kapitalism) i sig, som är det riktigt stora systemsatta och samhällsskadliga bedrägeriet bakom kapitalismen i dess hela vidd världen över: Grundbulten i centralbanksekonomi är att medvetet (dvs på ett planlagt sätt), och definitivt helt i onödan, se till att det alltid föreligger EN BASAL BRIST på pengar i samhället, i alla samhällsmaskinerier. Är det någon som inte har hört den offentliga sektorns mantra: ”Det har vi inte råd med”? Och varför denna brist? Jo, ty då TVINGAS alla medellösa enskilda människor i stort sett, och även institutioner såsom företag, kommuner, landsting och motsvarande, och även hela länder, som vill realisera planer, önskedrömmar, eller när det gäller människor, ofta bara för att klara livhanken och få tak över huvudet, in i fållan att bli LÅNTAGARE av pengar hos organiserade bankirer – mot RÄNTA, dvs skuldsätta sig. En ränta som ensidigt gynnar den utlånande parten och missgynnar den låntagande, en ränta som hela tiden mal på och spär på den grundläggande bristen på pengar i samhället – som gör att människor och institutioner måste låna ännu mer, varvid det som kallas en ond cirkel därmed är ett faktum. Ty det enda sätt i stort sett på vilket nya pengar tillförs samhället i en centralbanksekonomi är via LÅN. Centralbanksekonomi (kapitalism) är synonym med denna låneekonomi. Som bonus håller bristen på pengar också tillbaka samhällsutvecklingen, i linje med centralbanksekonomins arkitekters önskemål av skäl som redovisas i trilogin. Smart uträknat av dem som tjänar på det, men nu avslöjat av Per Lundgren och även av andra forskare. ”Den som är satt i skuld är ofri.” Det gäller enskilda individer likaväl som hela länder. Om detta (som Per kallar ”problemet”) handlar del I och II i trilogin.

Man kan säga att trilogins analys av ”problemet” leder fram till två generalfrågor, A och B, som måste nå fram till allmänheten i samhällsdebatten och besvaras av alla folk i praktiskt taget alla nationer:

A] Är det rimligt att en liten grupp mycket intelligenta personer, som som kollektiv betraktade har ägnat sig åt allvarliga lagbrott (penningförfalskning, urkundsförfalskning, stöld i form av expropriationer/utmätningar och penningtvätt) i större och större samhällsskala under hundratals år som affärsmetod, och som gradvis under denna tid i lönndom tack vare sin rikedom har övertagit den egentliga statsmakten i flertalet nationer, ska få fortsätta att med sin metod bygga det moderna samhället? I så fall kommer den moderna framtidsstaten att ledas av kriminella inom ramen för så kallad högnivåkriminalitet, varmed menas en kriminalitet som ytligt betraktad ger ett falskt sken av lag och ordning, eftersom dessa kriminella har makt att via köpta ombud stifta lagar till sin egen fördel. Vilket leder till nästa fråga:

B] Är det rimligt att nämnda grupp personer ska tillåtas att införa lagar som avkriminaliserar (legitimerar) deras egen kriminalitet?

Ty i så fall blir konsekvensen att penningförfalskning, urkundsförfalskning, stöld och penningtvätt blir tillåtet för det nämnda lilla personkollektivet, medan samma brott bestraffas hårt för samhällets övriga medborgare (minst 99 procent av befolkningen). I så fall en minst sagt märklig samhällsordning måste man som rättsmedveten utbrista! Om dylika märkliga och segregerande lagar tillåts, innebär det att en slags gräddfil skapas i samhället, där det blir fritt fram för en liten grupp personer, att med stöd av sina egna lagar fortsätta på redan inslagen kriminell bana. Deras grundläggande och fortsatta kriminalitet kommer i så fall att ske inom de falskt respektabla ramar som den moderna staten tillhandahåller, i intimt samarbete med ett privat bankväsende som tillverkar samhällets pengar ur tomma luften. Väl att märka att samma kriminella persongrupp som gynnas av denna gräddfil och som kommer att stå över lagen, sålunda i stor utsträckning är densamma som har byggt den hittillsvarande lagstiftande och verkställande statsapparaten. Staten kommer i så fall de facto att fortsätta sanktionera de fyra denna dag pågående allvarliga lagbrotten (penningförfalskning, urkundsförfalskning, stöld och penningtvätt) som bankväsendet utan att skämmas ägnar sig åt mitt framför ögonen på allmänheten, och det kommer att ske i åtminstone 173 centralbanksnationer världen över. Dessa omständigheter analyseras i detalj i trilogin. Allt detta är ett faktum i den tid vi lever i, år 2018!

I Per Lundgrens förslag till nytt ekonomiska system, det som Per kallar ”EN MÄNNISKOVÄNLIG VÄL FUNGERANDE MONETÄRT FINANSIERAD EKONOMI”, som är synonym med ”problemets lösning”, och som presenteras i trilogins del III, ser man istället till att den nu basala bristen på pengar i samhället omvandlas till ett dito ÖVERFLÖD, vilket kommer att verka som rena vitamininjektioner, ja, mycket mer än så, i samhällena, ALLA människor till gagn (samtidigt som man effektivt och sinnrikt ser till att motverka inflation). Pers bidrag ligger i detta nya ekonomiska systemförslag, som baseras på 22 ”nycklar” till framgång. 11 av dessa nycklar är Pers egenhändiga konstruktioner utifrån hans matematiska kunskaper i kombination med insikter i högkulturkunskaper, medan de 11 övriga nycklarna har Hjalmar Schacht, Hitlers ekonomiminister fram till 1937, som upphovsman. Schacht som i sin tur studerade historiska tillämpningar av ”monetärt finansierad ekonomi”, innan han, som nämnt, med sina 11 nycklar tog Tyskland ur 1930-talsdepressionen på ett sätt som då gav eko i hela världen. När man i moderna sammanhang talar om kapitalism, kommunism och socialism, menas sålunda att samtliga dessa system är olika sidor av ett och samma mynt, nämligen att pengar förs ut i samhället via lån mot ränta, dvs är ”lån mot ränta-ekonomier”. I del III av trilogin redovisas förslaget till ett nytt samhällsekonomiskt system som INTE bygger på användande av principen lån mot ränta. Istället förs pengar här ut i samhället som GÅVOR med strikt beaktande av de nämnda 22 samhällsnycklarna, varpå ett MÄNNISKOVÄNLIGT väl fungerande (inflationsfritt) monetärt finansiellt ekonomiskt system framträder med skapandet av ett utomordentligt ekonomiskt välstånd (ekonomiskt oberoende) för ALLA samhällets invånare.

Här betonas att den som har makten över ett samhälles pengar (idag är det oerhört mycket som pekar på att den makten tillhör en dold internationell bankirelit), också besitter den reella makten över samhället, där ”politiken” mest är ett spel för galleriet. På vilka sätt bankirernas maktutövning sker redovisas i trilogin. Det är därför vi idag, enligt Pers åsikt, lever i en falsk demokrati, i en DEMOKRATIILLUSION. Därför är det av yttersta vikt att det i framtidens samhällssystem blir FOLKET som ensamt tilldelas denna makt över pengarna. Per tar därför i trilogin upp ytterligare tre frågeställningar som är av avgörande betydelse att varje samhälle, varje folk, tar ställning till:

Fråga 1. Vem eller vilka skall kontrollera de penningtillverkande maskinerna i varje enskilt land?
Fråga 2. Vem eller vilka i världens länder skall ÄGA pengarna som de penningtillverkande maskinerna skapar ur tomma intet?
Fråga 3. Enligt vilka regler skall pengar som skapas ur tomma intet föras ut i samhället i varje enskild nation?

Tre frågor som idag, trots deras monumentala betydelse, inte alls debatteras. Kan det vara så att ”locket ligger på debatten” av skäl som folket inte råder över?

En enkel fråga i detta sammanhang: Om svenska staten (folkets förlängda arm) verkligen vore herre i sitt eget hus, dvs ensam bestämde över alla pengar som via Riksbanken tillverkas och används i det svenska samhällssystemet, alltså hur mycket som behövs dels till statsbudgeten, dels för att svenska folket alltid ska ha välfyllda plånböcker, varför ser staten i så fall inte till att rätt och slätt så gott som helt gratis tillverka just den mängden pengar, varken mer eller mindre? Jag menar, utan att behöva beskatta folket med en enda krona eller låna pengar av banker och åsamka svenska folket en statsskuld (som i slutänden ska betalas med skatter)? Det sägs ju att staten äger landets pengar (även om den saken inte är uttryckt explicit). Tja, är det inte så, att just därför att det inte förhåller sig på det viset, utan att både staten och allmänheten måste gå omvägen och LÅNA pengar av banker, i själva verket är det starkaste beviset för att det är NÅGON ANNAN än folket som ytterst bestämmer över svenska staten, Sveriges Riksbank och landets pengar, nämligen den som tjänar på saken? Att denna NÅGON ANNAN, genom att staten tar ut skatter och försätter staten i skuld, kontinuerligt med lagens hjälp RÅNAR svenska folket. En person som har förstått den saken är amerikanen Larken Rose, som i den här videon speglar analoga förhållanden i USA. Se den! Ord och inga visor. (https://www.youtube.com/watch?v=ngpsJKQR_ZE )

Gissar att många tänker att ovanstående är för enkelt för att kunna vara sant. Men tänk efter. Att staten (folket) direkttillverkar sina egna pengar, istället för banker som ett helt onödigt mellanled med dunkla ägarstrukturer och med utlåning mot ränta som affärsidé, är grunden i en monetärt finansierad samhällsekonomi.

Avsikten med trilogin är att den ska sporra allmänheten, ja, hela folket, att med en röst kräva STORA OFFENTLIGA UTREDNINGAR, som djupgående tar reda på hur det faktiskt förhåller sig med bankerna och den hemliga bakgrundsmakten i det svenska samhället, utifrån de missförhållanden som trilogin så starkt indikerar. Utredningar där ingen sten lämnas ovänd på. Och att samma utredningar på sikt också ska komma till stånd i andra länder, i första hand i USA. Det senare är anledningen till att de 17 sista kapitlen i trilogins del II specifikt ägnas åt hur kapitalismen en gång i tiden försåtligt tog över i Amerika, kapitalismens Mecka. Detta trots att den amerikanska revolutionen på 1700-talet hade sitt ursprung i helt motsatta ideal.

Slutligen: Den brittiska författaren GEORGE ORWELL diskuterar i sin klassiska roman ”1984” frågan hur en given maktelit bör agera för att behålla sin en gång uppnådda makt. En risk för makteliten är att ”massorna”, dvs allmänheten, får en anledning att göra revolt. Så här säger Orwell: ”The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have STANDARDS OF COMPARISON, they never become aware that they are oppressed.” (Svenska: Massorna revolterar aldrig av sig själva, och inte heller därför att de är förtryckta. I själva verket kommer de aldrig att förstå att de är förtryckta så länge de inte har NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED.) Häri ligger en stor sanning. Det är så diktaturen i dagens Nordkorea fungerar. Så länge massorna inte har något att jämföra med, förstår de inte att det finns en annan, långt bättre, verklighet, och tror då att de lever i den bästa av världar så som den inhemska propagandan påstår, trots att de nära på dör av svält och umbäranden.

1989 föll Berlinmuren och de kommunistiska öststatsregimerna krackelerade en efter en. Vad berodde det på? Ja, åtminstone starkt bidragande var att regimernas politruker begick ett ur deras synvinkel fatalt misstag, genom att successivt under 60-, 70- och 80-talet lätta på tyglarna beträffande ”information utifrån”, vilket resulterade i att allmänheten med egna ögon kunde konstatera att propagandan de matades med angående ”Väst” inte stämde. ”Massorna” fick ”NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED”. Av detta förstår man att information kan vara som dynamit, den kan riva murar.

Och samma sak gäller kapitalismen: Så länge det inte finns någon framlagd jämförelse med ett betydligt bättre system, kan kapitalismens (centralbankssystemets) dirigenter känna sig tämligen ohotade. Därför har det under tidens gång varit så viktigt för dessa att undanhålla allmänheten de historiskt bevisliga fördelarna med en väl fungerande monetärt finansierad ekonomi, och också aktivt motarbeta detta alternativa ekonomiska system, så snart det försökt göra sig gällande, vilket historien visar många exempel på. Trilogin i ett nötskal innebär att denna senare samhällsekonomis kolossala fördelar nu kan beskådas i fullt dagsljus, att det nu finns NÅGOT ATT JÄMFÖRA MED. När faller kapitalismen?

*

För den som vill ha en kort förklaring av vad Per Lundgrens förslag till nytt ekonomiskt samhällssystem innebär i sak, kommer här en sådan författad av Per (hela trilogins del 3 är sålunda i sig en betydligt utförligare förklaring):

Den samhällsekonomi som jag föreslår är en variant (vidareutveckling) av så kallad monetärt finansierad samhällsekonomi. Det är en typ av samhällsekonomi där man inte använder sig av räntor, och i förhållandevis liten grad eller inte alls av lån (som i så fall är räntefria). I stället för att som i centralbanksekonomi använda lån mot ränta som metod att föra ut pengar i samhället, förs pengar ut som GÅVOR direkt till människor och företag i förhållande till deras behov. Detta blir möjligt genom att människorna i samhället (folket) börjar ÄGA samhällets pengar redan i och med att dessa tillverkas, samtidigt som man har full kontroll över penningtillverkningen i sig. Idag sköts samhällets tillverkning av pengar av en liten hemlig grupp av människor, som i första hand tänker på sig själva, utan att ta hänsyn helhetens bästa. Det blir då denna lilla grupp människor som får det mycket bra ekonomiskt i livet, medan resten blir mer eller mindre utsugna och många gånger får det ekonomiskt svårt i livet. Det historiska facit visar att denna hemliga grupp av personer valt att skapa politiska partier runt om i världen vilande på en och samma grundideologi: nyliberalism. Det är en typ av politisk ideologi som såg dagens ljus på Chicago-universitetet i USA under 1970-talet och som sedan stegvis implementerats i nation efter nation med hjälp av den internationella frimurarordens extremt välutvecklade och välfinansierade och globalt omfattande organisation med sin hemliga globala politiska styrning (den så kallade makten i makten). Nyliberalism är den ideologi som skapat en samhällsstruktur byggd på girighet och egoism i vår tid på bekostnad av allmän välfärd. En ideologi som smygande upphöjts till nära nog en naturlag: omvärldens konkurrens kräver att människan är sig själv närmast, är smart, om nödvändigt på andras bekostnad, där nyliberalismens ”vinstprincip” är den heliga graal som nästan alla politiska partier idag omhuldar, inkluderat socialdemokratin. Allt handlar om pengar i samhället, där var och en är sig själv närmast.

När ränta som pålaga tas bort genom lagbeslut, försvinner alla de pyramidspel som ränta de facto orsakar. Pyramidspel inom bostadssektorn, i banksektorn i stort och i rader av ytterligare samhällssektorer, där lån mot ränta används som affärsmetod och trissar upp priser i olika typer av ”bubblor” —  som till slut, vilket ekonomisk historia visar, brister och skapar framför allt ekonomiskt, men också mer eller mindre socialt kaos med därtill hörande lidanden. Observera än en gång att det inte handlar om att införa kommunism/socialism, utan om att införa en i själva verket beprövad typ av människovänlig och effektiv samhällsekonomi, som gör att alla människor i princip blir, ja, ”miljonärer från vaggan till graven”. Samtidigt får alla människor en grundlagsskyddad rätt i systemet att ägna sig åt (arbeta med) den sysselsättning i livet som var och en som individ älskar allra mest (”arbete” blir vars och ens favoritsysselsättningar). Ett fantastiskt blomstrande och harmoniskt samhälle växer då fram, där människor trivs med livet, och utomordentlig kvalité skapas i tusen och en detaljer.

I en centralbanksekonomi, dvs dagens ekonomiska samhällssystem, skapas sålunda absolut gigantiska och i längden destruktiva pyramidspel på grund av räntesystemet, vilket visar sig i form av bland annat återkommande finanskriser, som jag med belägg menar är centralt dirigerade och styrda. Dessa pyramidspel saboterar som vi vet samhället på tusen och ett sätt, samtidigt som pengarna kontinuerligt omfördelas till att hamna hos några förhållandevis få rika på bekostnad av resten av mänskligheten. Pengarna ansamlas hos dem som befinner sig i toppen av diverse ekonomiska pyramider. Räntesystemet skapar en ständigt vidmakthållen brist på pengar i samhället, pga att mer pengar går tillbaka till långivarna än samhället/låntagarna tar emot, något som hela tiden kompenseras genom att i princip ytterligare lån mot ränta måste tas.

EU:s Lissabonfördrag kallar den typ av ekonomi som jag föreslår för ”monetärt finansierad ekonomi”, och förbjuder (!) uttryckligen denna slags ekonomi med hänvisning till att systemet leder till inflation. Jag visar i min trilogi att detta inte är sant. Genom att införa 22 speciella ”samhällsnycklar”, går det utmärkt väl att skapa en samhällsekonomi som är både inflationsfri och människovänlig, där alla människor får det utomordentligt bra materiellt sett och samtidig en grund för stor livsglädje, därför att all arbetslöshet, all social utslagning och nästan all kriminalitet då så gott som automatiskt elimineras. Detta därför att alla kommer att arbeta kravlöst med sina favoritsysselsättningar utan att skada varandra, samtidigt som konkurrens om värdena undanröjs. Människor kommer att kunna syssla med saker som man trivs med, och samtidigt vara till glädje och nytta för sig själva och samhället. Många av dagens yrken kommer att finnas kvar, men kommer att utföras på annorlunda sätt och med betydligt större entusiasm, därför att människor bestämmer över det egna livet samtidigt som de har det mycket gott ekonomiskt ställt. Man kommer att ha tid över till att umgås, lära känna varandra och ha det trevligt. Allt arbete kommer att kunna utföras utan stress. En basal förutsättning för den ekonomi som jag här mycket ytligt skisserar är att all spekulationsverksamhet (som idag står för ca 98 procent av världsekonomin) kommer att undanröjas, förbjudas i lag. Och som sagt, märk väl att monetärt finansierad ekonomi som välfungerande system är empiriskt bekräftad.

Du rekommenderas läsa trilogin, för att därigenom förstå att allt detta och mycket mer verkligen är fullt möjligt.

*

Ett klarläggande: En del läsare, har det visat sig, hakar upp sig på att det är för lite REFERENSER i min bok. Om detta är att säga: Många påståenden och antaganden i trilogin är underbyggda ”så gott det går”, dvs utifrån den information som finns tillgänglig i det samhälle vi lever i, som inte är så öppet som vi tror. Mycket information finns helt enkelt ingen tillgång till, utan mina slutsatser bygger då ofta på obekräftade, men logiska slutledningar, där jag också haft användning av min intuitiva förmåga. Meningen är, vilket jag noga vill understryka, att förhoppningsvis kommande ”mycket omfattande utredningar” ska bekräfta eller kullkasta allt det som byggs på indicier i trilogin. Själv tror jag att så gott som allt som jag påstår då kommer att bekräftas. Det säger sig självt att ”den dolda makt” vi pratar om här, inte har något intresse av insyn och öppenhet, varför ämnet, inklusive bankväsendet, är svårt att studera och forska på. Detta är en orsak till att referenser många gånger är sparsamma.