FAQ – Vad hade Abraham Lincoln att säga om fiat-pengar strax före sin död?

Abraham Lincoln skrev föjande intressanta tankar om fiat-pengar och vikten av att stimulera samhällets väldiga urkraft. Citatet är hämtat ur boken ”Pengar – ett miljöproblem” av Göran Hjort och och Johan Sandwall.

”Pengar är en lagenlig företeelse och skapandet av den ursprungliga utgåvan av pengar ska upprätthållas med exklusiv ensamrätt av det nationella parlamentet. Kapital har sin givna plats och rätt till allt skydd. Sett ur ett strukturellt och socialt perspektiv är mäns arbetslöner viktigare än räntelönen från pengar.
Ingen plikt är mer angelägen för regeringen än plikten den har gentemot befolkningen att förse den med en sund och enhetlig valuta samt att reglera cirkulationen av bytesmedlet så att arbete beskyddas från en bristfällig valuta och att handel underlättas genom billiga och säkra byten.

Det tillgängliga förrådet av guld och silver är otillräckligt för att tillåta utgivning av mynt med ett givet värde eller en pappersvaluta växlingsbar i mynt i den mängd som krävs för att tillfredsställa befolkningen.
Någon annan form för penningutgivning måste skapas och andra möjligheter än att växla till mynt måste utvecklas för att förhindra onödiga variationer av papperspengars värde eller något annat alternativ till pengar med ett givet värde som kan komma att användas.

Regeringen måste och kan möta behovet av pengar hos ett växande antal människor som strävar efter en högre levnadsstandard. Sådana behov kan tillfredsställas genom att ge ut en nationell valuta och krediter från ett nationellt bankväsende.
Ett bytesmedel som sätts i omlopp och som ges ut och backas upp av regeringen kan regleras på ett bra sätt och en för stor utgåva kan undvikas genom att –då det behövs – dra in pengar ur cirkulation genom skatter, fondering eller på annat sätt.

Regeringen har makten att reglera sin valuta och nationella krediter. Regeringen ska stå bakom sin valuta och krediter samt nationella banktillgodohavanden. Ingen enskild person ska behöva lida av att förlora pengar genom sänkt penningvärde eller bankkonkurser. En regering som har makten att skapa och ge ut valuta och krediter i form av pengar och som har rätten att dra in både valutan och krediter ur cirkulation genom beskattning eller på annat sätt behöver inte och ska inte låna kapital med ränta som ett sätt att finansiera statligt arbete och offentlig verksamhet.

Regeringen ska skapa, ge ut och sätta i cirkulation all den valuta och krediter som behövs för att tillfredställa regeringens utgifter och konsumenternas köpkraft.
Det är inte bara regeringens suveräna rätt att skapa och ge ut pengar det är även regeringens största kreativa möjlighet.
Genom att ta till sig dessa principer kan en efterlängtad önskan uppfyllas för ett gemensamt medium. Skattebetalare sparar väldiga belopp, nedskrivningar och växlingar, finansiering av alla slags verksamheter, underhållet av en stabil regering och önskat framåtskridande samt förvaltningen av statens finanser blir alla frågor av rent praktisk administration.

Folket kan förses och blir försedda med en valuta lika säker som deras egen regering.
Pengar slutar att vara herre och blir istället mänsklighetens tjänare. Demokrati kommer att utvecklas och få övertaget över pengarnas makt.”

Abraham Lincoln